BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – för både hem- och professionellt bruk

BRETT UTBUD AV HÖGKVALITATIVA HÄLSOTESTER – Enkelt och snabbt!

DNA-test tilläggs vilkor

En person som ger sitt DNA prov att analyseras av leverantören av tjänsten måste godkänna dessa villkor med egen underskrift samtidigt med postandet av provet. Dessa villkor informerar om DNA provets syfte, begränsningar samt följder. Dessa villkor tillkommer leverantörens vanliga användare-villkor som komplettering, dvs båda gäller. Dessa villkor är i kraft alltid gällande DNA prov avsändning åt leverantören oavsett vad provet ska användas för.

1 Provmaterialet

1.1 Testen utförs om följande villkor uppfylles:

All information som efterfrågats av leverantören har levererats med provet.

Villkoren för själva provtagning, förvaring och fraktande har uppfyllts.

Mängd och kvalitet på provet är som laboratoriet har specificerat.

Provgivaren är minst 18 år och har egenhändigt skrivit under dessa villkor vid avsändande av provet och har på så sätt bevisat sig vara den personen som provet gäller. Om provgivaren är under 18 år behövs tillstånd av förmyndaren

1.2 Leverantören kan vägra att analysera provet om något av villkoren inte har uppfyllts.

1.3 Om provets kvalitet och mängd inte räcker för analys även om villkoren uppfyllts tar leverantören kontakt med provgivaren och sänder material för nytt prov utan exstra kostnader.

1.4 Om provmaterialet har kommit bort eller skadats under transporten skickar leverantören nya utan extra kostnad.

1.5 Leverantören ansvarar inte för prov som försvunnit eller skadats under transporten men sänder nytt provtagningsmaterial utan tilläggskostnad.

1.6 DNA-provet skall avsändas med medföljande färdigt betalt kuvert till leverantören inom 6 månader från att materialet mottagits. Undantag är Bulgarien som inte godtar förbetalda returkuvert. Svarskupongen kan vara giltigt kortare tid än 6 månader. Om svarskupongen har utgått när provet skickas ska avsändaren betala kostnaden för försändelsen.

1.7 DNA provet används enbart för den beställda analysen och undersöks inte för något annat av laboratoriet. Prov rester förstörs 3 veckor efter att provet ankommit till laboratoriet.

1.8 Skicka enbart prov som tagits med provtagningsmaterialet som ingått i leveransen. Om något annat än prov taget på insida av kind skickas har leverantören rätt att fakturera tilläggsavgift som det kan förorsaka, för tillfället är detta 150,00 Euro. Förutom extra kostnad kan detta innebära att analys misslyckas.

2. DNA-test samt testresultatet

2.1 DNA-test som erbjuds av leverantören är av undersökande och orsakssökande natur och ersätter inte medicinsk rådgivning, genetisk rådgivning, diagnos eller vård.

2.2 DNA-test görs enligt god laboratoriesed samt kvalitetskriterier. DNA-test baserar på nutida molekylärbiologiska kunskaper som kan ändras efter nya forskningsresultat. Detta betyder rent praktiskt att resultatet på DNA provet ej ändras med tid men resultatet kan tolkas annorlunda i framtida forskningssammanhang. Detta är möjligt men knappast troligt för vetenskapliga grunden för våra tester är stark. I något enskilt fall kan resultatet bli fel pga att ingen analys på molekylärbiologiska material kan alltid vara exakt. Leverantören eller laboratoriet är inte ansvarigt för ett felaktigt resultat. Laboratoriet utlovar dock en exakthet på över 99%.

2.3 Alla etniska grupper har inte deltagit i dom vetenskapliga forskningar på vilka leverantörens DNA tester grundar sig. Så därför är det teoretisk möjligt att resultaten för DNA proven och slutsatserna från dessa inte till fullo gäller alla etniska grupper.

2.4 Leverantören ansvarar ej för eventuella fel och följder som kan ha uppkommit pga utfört DNA-prov.

3. Integritet

Leverantören lämnar ut resultatet enbart åt provtagaren som för detta ändamål har uppgett en E-post adress eller postadress. Provresultat ges aldrig ut åt någon tredje part, undantaget myndighet som uppvisar laglig rätt för detta. Laboratoriet får inte veta provgivarens identitet, dom får provet endast kodat. Provets kod och provgivarens uppgifter finns endast hos leverantören, ingen annan har åtkomst till dessa.

Rulla till toppen